Galaxy

 

 

My Photograph of Galaxy

 

 

Vigor cluster, 처녀자리 은하단
Virgo Cluster 처녀자리은하단

20081030_ngc891_crop.jpg
NGC891 측면은하

20081011-ngc891-0-LRGB.jpg
NGC891 측면은하

레오 삼총사, Reo triplet
 
NGC3628,M65,M66 레오삼총사

NGC4038, 4039 (Antennae galaxy, 안테네 은하)
NGC4038, 4039 (안테나은하)

M104(솜브레로 은하)
M104  솜브레로은하

20081226_M81_82full_size.jpg
M81, M82 보데 시가은하

IMG_070(4-11)_photo_resized.jpg
M81, M82 보데 시가은하

20081230-m63(35resized).jpg
M63 나선은하

M63, Sunfiower galaxy(해바라기은하)
M63 나선은하

20120518-m104.jpg
M104  솜브레로은하

20090131-m104-RGB.jpg
M104  솜브레로은하

20090216-m106(35resized_S).jpg
M106  나선은하

20090301-m106(35-resized-full).jpg
M106 나선은하


Super nova in M81


 M81, M82

M106
M106 나선은하

M94
M94 고양이눈 은하

M109
M109 나선은하

M104 sombreno galaxy
M104  솜브레로은하

NGC 4946
NGC 4946,  불꽃놀이은하

20080902-m31-final.jpg
M31 안드로메다은하

20080902-m31-00X-cs.jpg
M31 안드로메다은하

20080929-M31.jpg
M31 안드로메다은하

20080902-m31-flat.jpg
M31 안드로메다은하

IMG_0(498-501)R_web.jpg
M31 안드로메다은하

070816_m31_dark_photo.jpg
M31 안드로메다은하

20101209-M31.jpg
M31 안드로메다은하

20090928-m31.jpg
M31 안드로메다은하

IMG_05(75-78)_R2_M31.jpg
M31 안드로메다은하

m31, Andromeda galaxy
M31 안드로메다은하

IMG_04_93_94(R_120_web).jpg
M31 안드로메다은하


M31 안드로메다은하

부자은하
 
M51 부자은하

20090131-m101(85resized).jpg
M101 나선은하

20081011-IC342-001X-LRGB.jpg
IC342 나선은하

20081006-IC342-00X-LRGB.jpg
IC342 나선은하

20081011-ngC2403-001X-LRGB.jpg
NGC2043 나선은하

바람개비 은하 m33
M33 바람개비은하

20091206-m33-LRGB.jpg
M33 바람개비은하

20081006_m33_0_LRGB.jpg
M33 바람개비은하

M31, 삼각형자리 바람개비은하
M31, 삼각형자리 바람개비은하

20120427-m81-LRGB.jpg
M81 보데은하

20120428-m101-LRGB.jpg
M101 나선은하

20090220-m64-(35resized).jpg
M64 나선은하

20090127-m65(100crop).jpg
NGC3628,M65,M66

20120416-m101-LRGB.jpg
M101 나선은하

20080117-m81-RGB.jpg
M81, M82 보데은하 시거은하

071208-m101-01X-LRGB(photo).jpg
M101 나선은하

20090301_m108_m97_CS_web.jpg
M108


M51  부자은하

070512-m51-LRGB.jpg
M51  부자은하

071208-m51-01X-LRGB_web.jpg
M51  부자은하

20081230_m51_44_resized.jpg
M51  부자은하

20080410-m51-tot-RGB.jpg
M51  부자은하

IMG_0481(tot_level_gray)_web.jpg
M31 안드로메다은하

20120320-Leo tri-LRGB.jpg
Leo trio 레오 삼총사

IMG_06(04_07)_R_crop_M33.jpg
M33 바람개비은하

20081001-m33-LRGB.jpg
M33